Ròbí Yɨ Mà 'bɨ́ko Yo À'dɨ E'yósɨ̀à Rɨ̀
Basilio Gimo
Little Zebra Books

O'dú àlʉ Ètóó rɨ ací yí àra mà tiásɨ̀.

1

Ròbí nɨ dè vɨ́nɨ 'dǎ cɨ́, acírɨá è'yere èrɨ́bí àrǒpɨ pkàcɨ̀ 'dɨ̀yɨ ocɨ́rɨá.

2

Ròbí awɨ́nɨ́ Ètóó nɨ 'dǎ cɨ́ yàrɨ̀ ně kʉ ànɨ́ drìléònzɨ́ sɨ̀ 'bà 'ɨ́mà pá Ètóó mà pá drìá. Ètóó tre rɨɨ díká e'dó tré ròbí mà drìá kɨ́nɨ̀ "Mɨ 'ɨ́ Ròbí! Mɨ́ ecó nɨ́ ně kɨ́nɨ̀ 'ɨ́'bà mɨ̂ pá mâ pá drìá rɨ̀ kʉʉ́?"

3

Ròbí a'ɨ́ trʉ̀tá Ètóó vʉ́ kɨ́nɨ̀, "má ovʉ càndɨ́sɨ̀, mâ ágyí. Ánè nɨ́ té mɨ kʉ yé fô. Kɨ́rɨ́kɨ̀rɨ̀sɨ̀ 'ɨ́ trʉ̀ má rá." Te Ètóó gà e'yó 'dà erɨkósɨ̀. Otré Ròbí mà drìá kɨ́nɨ̀ "mɨ́ 'ye e'yó 'dà àkàsɨ̀! O'dú àlʉ mɨ nga nèrá. Mɨ̀ nga e'yó mɨ́nɨ́ 'yé 'dɨ̀ mà pángá esúu rá."

4

Ètóó ko drì mú Àcɨ́ vʉ́ 'yo èrɨ nɨ́ kɨ́nɨ̀ "'ɨ́mú mɨ́ evé Ròbí nɨ sâ èrɨnɨ́ èfʉ̀zʉ́ yíá rɨ̀sɨ̀ àmvé èríbí nyarɨá rɨ̀sɨ̀ rá. 'Bà ndráa pá ma pá drìá!" Àcɨ́ omvɨ kɨ́nɨ̀, "E'yó àzɨ́nɨ yo, mâ ágyí Etóó. Mà nga 'ye kò'bò kò'bò mɨ́nɨ́ 'yolé rɨ̀lé."

5

Drozi 'diniRobiriiribinyayiaratiarisi re cotilu "wuuu!" Drózɨ́ 'dɨ́nɨ, Ròbí nɨ́ ìríbí nyarɨ́á yí àra vʉ́ rɨ̀sɨ̀ rè 'dánɨ́, "wáalele" Àcɨ́ ko ti lèkù lèkù rá evé Ròbí mà 'bɨ́ko yɨ tékètékè.

6

Ròbɨ e'dó óngú àwʉ́ be nzʉzʉ́ yíá 'dálé. De esú àcɨ́ ve èrɨ mà 'bɨ́ko dé tékètékè 'bo. Ròbí owʉ́ sɨrɨ sɨrɨ kɨ́nɨ̀, mâ 'bɨ́ko ve àcɨ́ sɨ̀ tè yò! Mɨ́ evé mâ 'bɨ́ko tékètékè! Mâ 'bɨ́ko dɨ́ yo yò Mâ 'bɨ́ko àlátárá ndrɨ̀zà rɨ̀ 'ɨ 'dóo!

7

E'yo 'disiRobiefuniyi vu risiamve 'dapikuoriacidririsi. Ayikofu di ndraEtoonikayiRobiniveleacisirisi, kini, "Esu ma dri 'bo!" Àyɨ̀kò fu dɨ́ Ètóó nɨ káyɨ̀ Ròbínɨ́ velérɨ̀sɨ̀, kɨ́nɨ̀, "Má òfè mâ àrɨ́óti 'bo."

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ròbí Yɨ Mà 'bɨ́ko Yo À'dɨ E'yósɨ̀à Rɨ̀
Author - Basilio Gimo, David Ker
Translation - Doris Maandebo
Illustration - Little Zebra Books, Carol Liddiment
Language - Lugbarati (Official)
Level - First sentences