Anzɨ Òdirì Rʉ́ Dɨ̀yɨ
Southern African Folktale
Wiehan de Jager

O'dú àlʉ ndrá drìó, àkʉ́ àzɨ́nɨá 'bá dɨ̀yɨ ri oá yɨ mà èséléá àyɨ̀kó sɨ.

1

Fú nɨ́ ndrá àfʉ́ èyɨ mà èséléá kʉ Èyɨ ndrá éyɨ mà tibâ mà àzàko àkúá àzɨ́nɨ ámvʉ́á.

2

Te 'bá lè ndrà èyɨ mà cá àcɨ́ mà àgéɨ́á ènyɨ́á kʉ.

3

Ànɨ́ yɨ ndrâ àzɨ́ yɨ vɨ́lé 'dɨ̀yɨ ngá 'íní sɨ̀.

4

À'dɨsìkʉ 'bá édé èyɨ òdìrì akápɨ akáaká rɨ̀ sɨ!

5

Te ágúpíámvá àlʉ rɨ ̀lè ndrá àvásɨ̀ mú ací rɨá ètú alɨ́á.

6

O'dú àlʉ, mvá àlʉrɨ mà ásí mʉzʉ́ ètú alɨ́árɨ̀ ndè èrɨrá. Èrɨ mà ádrí pí ìrì 'dɨ̀yɨ ogǎ èrɨ sɨ̀.

7

Ogatá 'dà awɨ́nɨ́ èrɨ mà àzà kó kʉ. E'dó aká ètú drizàsɨ̀.

8

Anzɨ ndě té òdirì rʉ akǎpɨ akáaká 'dàyɨ ovú càndí sɨ yɨ mà adrɨ̂ nɨ nèríá akâríá.

9

Anzɨ 'dɨ̀yɨ ngá otʉ́tá 'yé. Edé òdirì akápì 'bó 'dì rɨ mà jólókò àrɨ́á rʉ.

10

Anzɨ 'dɨ̀yɨ jí yɨ mà adrí àrɨ́á rʉ́ rɨ̀ 'bé ʉrʉ ónɨ́ mà drìá.

11

Ètú nɨ́ e'dórɨa agarɨ́á, yɨ mà ádrɨ̂ àrɨ́á rʉ́ rɨ̀ nga òlɨ́ álɨ́á, ongó bé ètú ò'bɨ́ti nɨ́ rɨ̀ mà alɨ́á.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Anzɨ Òdirì Rʉ́ Dɨ̀yɨ
Author - Southern African Folktale
Translation - Saidi Omar Dramani
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Lugbarati (Official)
Level - First sentences