Siwtaare bee maama
Violet Otieno
Catherine Groenewald

Haafis bee Cariifa e njooɗoo bee baaba maɓɓe nder gariiri. E ɓe kaaɓana siwtaare bee seyo.

Naa' ngam janngirde ɓaari tan, ammaa ngam ɓe njahay ɓe njuuro maama maɓɓe, jooɗiiɗo taki weendu mawndu e wuro nanngooɓe liƴƴi.

1

Wakkati siwtaare waɗi, Haafis bee Cariifa njahay ɓe njuuro maama maɓɓe, e ɓe nana belɗum. Ɓe taskii boorooje ngam yaadu maɓɓe. Jaango, to weeti, ɓe nanngay laawol juutungol.

Ɗoyɗi caloriiɓe, sey ɓe ngaɗi ka wolwugo dow siwtaare jemmaare fuu.

2

Nde fini, ɓe nanngi laawol wuro maama bee moota baaba maɓɓe.

Ɓe caalii haade kooseeje e dabbaaji ladde, bee gese haako caa'i. Ɓe limi mootaaji ɗi ɓe potti, ɓe ngimi gimi feere-feere dow laawol.

3

Yeeso seɗɗa, ɓiɓɓe ɓen comi, sey ɓe ɗaani.

4

Baaba ummini Haafis bee Cariifa nde ɓe njottii wuro. Ɓe tawi maama maɓɓe, Madu, e siwtoo dow daago ley lekki.

Madu ɗum debbo boɗɗo semmbiɗɗo, ammaa jooni, o nayeejo. Naane, o duriino na'i baaba maako.

5

Madu jaɓɓiiɓe, sey ɓe nasti suudu maako. Mo wami ngam belɗum, e mo taaroo nder suudu bee seyo.

Taaniraaɓe maako nani belɗum hokkugomo dokke ɗe ɓe ngaddanimo diga gariiri. Cariifa wi'i, "Artu, raaru dokkal am." Haafis wi'i, "Aa'a, artir dokkal am."

6

Nde mo yi'i dokke maɓɓe, sey Madu waɗani taaniraaɓe maako do'a, non no mo woowi diga baaba'en maako.

7

Haafis bee Cariifa mburtii yaasi.

Ɓe ndoggidi colli bee bi'eteeɗi piirooji.

8

Ɓe ƴeeŋi lekki nden ɓe mbiccindiri ndiyam weendu.

9

Nde jemma waɗi, ɓe co'iti, ɓe nasti suudu ngam hirtaago.

Diga ɓe timminaayi nyaamugo e ɓe ɗaano!

10

Nde weeti, Baaba ɓiɓɓe ɓen sey nanngi laawol hooti gariiri.

Mo ali Haafis e Cariifa bee Madu.

11

Haafis bee Cariifa mballi maama maɓɓe bee kuuɗe suudu.

Ɓe ƴoogi, ɓe teenanimo, ɓe cuɓti geeraaɗe, ɓe njahi ngesa ɓe ittanoymo haako.

12

Madu ekkitini taaniraaɓe maako defugo nyiiri bee li'o.

Mo holliɓe defugo maaroori bee li'o liƴƴi juɗaaɗi.

13

Fajiriire wonnde, Haafis dilli duroygo na'i maama maako. Sey ɗi nasti ngesa keddu maɓɓe. Demoowo on ɓernani Haafis. Mo turti, mo wi'i mo jaɓtay na'i ɗin ngam ɗi nyaami ngesa maako.

Daga ɗon, Haafis faamani na'i soosey, taa' ɗi nasta ngesa goɗɗo fahin.

14

Nyalnde feere, ɓiɓɓe ɓen njaadi luumo bee Madu. Madu e mari danki, e mo soora haako, sukar bee saabulu.

Cariifa e yiɗi wi'ugo soodooɓe no ɓe coorirta. Haafis boo taskanto soodooɓe kuuje, mo saawanaɓe ko ɓe coodi.

15

To alaasara waɗi, ɓe kawta ɓe njara caa'i.

Ɓe mballa maama maɓɓe limugo ceede ɗe mo heɓi.

16

Ɓe kaaɓanaayi hootugo, ammaa siwtaare timmii.

Madu hokki Haafis hufneere, mo hokki Cariifa toggoore. Mo taskaniiɓe njooɓaari ngam laawol hootugo gariiri.

17

Nde baaba maɓɓe wari hoosayɓe, ɓe ngiɗaa hootugo. Ɓe tori Madu hootida bee maɓɓe.

Madu moosi wi'iɓe, "Mi nawyanii jooɗaago e gariiri. E mi reena'on, sey to on ngari fahin mawri."

18

Haafis bee Cariifa, ɓe fuu ɗiɗo, ɓe nguundiimo, ɓe njaɓɓitiimo.

19

Nde Haafis bee Cariifa ɓarti kooti janngirde, ɓe mbi'i soobiraaɓe maɓɓe no wuro ladde wa'i. Higooɓe maɓɓe feere numi, jooɗaago nder gariiri ɓurii. Luttuɓe numi, jooɗaago e wuro ladde ɓurii.

Ammaa koo moye heɓti maama Haafis e Cariifa o enɗiiɗo soosey.

20
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Siwtaare bee maama
Author - Violet Otieno
Translation - Abdulkariimu Dawda, Yunuusa Yaakubu
Illustration - Catherine Groenewald
Language - Fulfulde Mbororoore
Level - Longer paragraphs