Ndzi dyondze dyondzo
Ursula Nafula
Catherine Groenewald

Kokwanaxisati a ndzi rhandza.

U ndzi byele swihundla swotala handle ka xin'we ntsena.

1

"Xana basikiti na makamba i swa yini?"

Kokwanaxisati a ku, "I swa masalamusi."

2

A ndzi lava ku vona.

Kambe kokwanaxisati va ndzi rhuma ku endla swin'wana.

3

"Ti kwihi?"

"Ti le ndhawuni ya mina ya masalamusi," ku vula kokwana.

4

Kokwanaxisati a ndzi rhuma endlwini ya yena.

Ndzi twa tibanana to vupfa ti nuhela.

5

Ndzi kuma ndhawu ya masalamusi ya kokwanaxisati.

Ndzi vonile tibanana leti vupfaka.

6

Ndzi dyile yin'we.

A ku ri banana yo tsokombela eka tibanana leti ndzi nga tshama ndzi dya.

7

Ndzi teka tibanana ta mune.

Ndzi ti tumbeta endzeni ka rhoko.

8

Hi siku ra makete, kokwanaxisati va teka swakudya va ya eku xaviseni.

A ndzi nyumile.

9

Loko ndzi ya vitaniwa endzhaku ka nkarhi, se a ndzi swi tiva leswaku hikwalaho ka yini.

A ndza ha yivangi na siku na rin'we.

10
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ndzi dyondze dyondzo
Author - Ursula Nafula
Translation - Arnold Mushwana, Given J Hlongwani
Illustration - Catherine Groenewald
Language - Xitsonga
Level - First sentences