Ku cina
Tessa Welch
Catherine Groenewald

Ndza cina loko ndzi tsakile,
ndza cina loko ndzi tsanile,
ndza cina loko ndzi ri na xivundza,
ndza cina loko ndzi khunguvanyekile.

1

Mudyondzisi wa mina u ri, "Tshamiseka! U nga cini siku hinkwaro."

2

Kambe manana wa mina u ri, "Ku cina swi endla leswaku u va na rihanyo ra kahle, ku cina swi endla leswaku u leha, siku rin'wana u ta va xicini, u hlamarisa hinkwavo!"

3

Mina ndzi ri, "Siku rin'wana ndzi ta cina kutani vanhu va ndzi hakela ku ndzi vona ndzi karhi ndzi yima hi swinkunwana ndzi ndziwilika.

"Ku cina ka yena ku sasekile," va ta vula."

4

5
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ku cina
Author - Tessa Welch
Translation - Arnold Mushwana, Given J Hlongwani
Illustration - Catherine Groenewald
Language - Xitsonga
Level - First paragraphs