Abantwana bamafutha
Southern African Folktale
Wiehan de Jager

Kade, lapha kwakuhlala umndeni ohlala uthabile.

1

Abantwana bakhona bebathandana bangalwi.

Bebasiza ababelethi babo ekhaya nemasimini.

2

Kodwana bebangakavunyelwa ukobana baye eduze nomlilo.

3

Bekufanele benze yoke imisebenzi yabo ebusuku.

4

Ngesimanga sokobana bebenziwe ngamafutha!

5

Kodwana omunye wabesana warhalela ukuphuma aye elangeni.

6

Ngelinye ilanga wazizwa arhalela khulu ukuya ngaphandle.

Umnakwabo banodadwabo bamkhalima.

7

Kodwana besele baladelwe!

Wancibilika elangeni elabe litjhisa bhe!

8

Abentwana abenziwe ngamafutha bakhihla isililo nababona umnakwabo ancibilika aphela.

9

Kodwana benza iqhinga.

Benza ijamo lenyoni ngeensalela zamafutha ancibilikileko.

10

Bathatha inyoni esele ingumnakwabo bakhamba nayo entabeni ekulu.

11

Lokha ilanga naliphumako, yaphapha yabaleka, yavuma emkhanyweni wekuseni.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Abantwana bamafutha
Author - Southern African Folktale
Translation - Sponono Mahlangu
Illustration - Wiehan de Jager
Language - isiNdebele
Level - First paragraphs