Mulupalli Zama
Michael Oguttu
Vusi Malindi

Munnaka mung'onong'ono onikona mooseliwa.

Kinvenya morekellella echifukwa kiri mullupalle.

1

Tti miyanottho kinnvollowiha nndduwa mpa.

2

"Ori enyenyezi yaka yohinase," amma enallotta.

3

Kihapa mekha nirive nllapo, ngimpalla okaviheriwa.

4

Nginoova maddi oririya, na sopo a bulu ochapera ddowara.

5

Amma enakupusa, "Ohittiwalla ohuwa miino."

Kinera, "Khitthiniddereye, nave khe miyano."

6

Kamalliha wahuwa, kinawinya moni apwiya na ammani.

Kinaapallella nllapo naphaama.

7

Nave kinawara mekhami.

"Kohinuwa vano, amma," kahallella.

8

Kinodduwella owara phaama malayane ni esapato.

9

Kinnonesa wi abaleaka ennadduwella erive ekoyo enereya yosukulu.

10

Mukalasini kinnerattho phaama.

11

Ddeko dda phaama ndda kinnera nirive nllapo.

Nave ello enakidduvella ttuttheela na ottheela.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Mulupalli Zama
Author - Michael Oguttu
Translation - Elias Mangulama, Syned Mthatiwa
Illustration - Vusi Malindi
Language - Ellomwe (Malawi)
Level - First sentences