A Zama ŵakupunda
Michael Oguttu
Vusi Malindi

Mlumbu gwangu jwamnandi jukusagona mwakucelewa.

Une ngusajimuka citema ligongo une jwakupunda.

1

Une ni jungusawugula mawindo kuti m'nyumba mulanguce.

2

"Mmwe ni mng'andu wangu," mamawo akuti m'yo.

3

Ngusalikunda jika lisiku lililyosye. Ngangusasaka ŵakungamucisya.

4

Ngangusagadandaula mesi gakusisima atamose soni sopo jwakutikitila yakuwala.

5

Mama akusangumbusya kuti, "Mkasilogwa kuliŵalila meno genu."

Une ngusajanga kuti, "Ngakomboleka, ni ngaŵa une."

6

Pacimale kogapo, ngusinakomasya Anganga ni Baba ŵakongwe.

Ngusinasosela yambone yosope.

7

Kaneko ngusawala yakuwala.

"Ngusile sambano, mama," une ngusati m'yo.

8

Ngukombola kutaŵa jika mabatani ni kutaŵa sapato.

9

Ngusalolecesya kuti mlumbu gwangu akusimanyilila ngani syosope syakwaya sukulu.

10

M'kalasi ngusatenda cilicose campaka nacikombole mwamtundu uliwose.

11

Ngusatenda yindu yambone yosopeyi lisiku lililyose.

Nambo cindu cingusacinonyela mnope ni kung'anda!

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
A Zama ŵakupunda
Author - Michael Oguttu
Translation - Ahmmardouh Mjaya, Lyna Tchale
Illustration - Vusi Malindi
Language - Ciyawo (Malawi)
Level - First sentences