Kuŵerenga nyama
Clare Verbeek
Rob Owen

Zovu yimoza yikuluta kukamwa maji.

1

Nyamalikiti ziŵiri zikuluta kukamwa maji.

2

Njati zitatu na tuyuni tunayi navo vikuluta kukamwa maji.

3

Mbaŵala zinkhondi na nguluŵe zinkhondi na imoza zikuyenda kuluta kukamwa maji.

4

Mbizi zinkhondi na ziŵiri zikucimbilira ku maji.

5

Ŵacule ŵankhondi na ŵatatu na somba zikhondi na zinayi zikuskamba m'maji.

6

Nkhalamu yimoza yikubangula. Nayo yikukhumba kumwa maji.

Ninjani wanamantha na nkhalamu?

7

Zovu yimoza yikumwa maji pamoza na nkhalamu.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Kuŵerenga nyama
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Translation - Cecilia Mwalwayo, Mervis Kamanga
Illustration - Rob Owen
Language - Citumbuka
Level - First sentences