Xana wena u endla yini?
Nina Orange
Wiehan de Jager

Ndzi le ku yimbeleleni.

1

U le ku tatayiseni.

2

Ndzi le ku beni ka mavoko.

3

U le ku pfuleni ka mavoko.

4

U le ku huweleleni.

5

Ndzi le ku hlamuleni.

6

U le ku yingiseleni.

7

Xana wena u endla yini?

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Xana wena u endla yini?
Author - Nina Orange
Translation - Given J Hlongwani
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Xitsonga
Level - First words