Zama ulicenjede
Michael Oguttu
Vusi Malindi

Musyoonto wangu musankwa ulamuka koona.

Mebo ndilabuka kufwambaana nkaambo ndilicenjede.

1

Ndime ndijalula mawindo kutegwa zuba kalinjila muŋanda.

2

"Uli nyenyezi yangu," Banyina bakaamba.

3

Ndilalisanzya buzuba abuzuba kakunyina kugwasyigwa.

4

Ndilasamba nokuba kuti meenda alatontola antela kubelesya nsipa yabbuluu yakuwasya zyisani.

5

Baama balandiyeezya, "Utalubi kulicumba menyo aako."

Mebo ndilavwiila, "Peepe, tandikonzyi kuluba pe."

6

Ndamana kusamba, ndilabaanzya bakaapa abamaama basyoonto.

Ndilabakulwaizya kuti babe aabuzuba bubotu.

7

Ndamana, ndilalisamika akwaamba kuti, "Ndimupati lino baama."

8

Ndilakkwanisya kulikopela nkopela akulisamika mabbusu.

9

Ndilabona kuti mukwesu wazyiba makani aakucikilo.

10

Mukkilasi ndilabeleka canguzu munzila iili yoonse.

11

Abuzuba dilacita zyoonse zinti ezyi zibotu.

Pesi cintu nceyandisisya kapati nkusobana akusobana!

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Zama ulicenjede
Author - Michael Oguttu
Translation - Bether Mwale-Moyo, Moffat Moyo
Illustration - Vusi Malindi
Language - ChiTonga
Level - First sentences