Maleka ke sekgwari!
Michael Oguttu
Vusi Malindi

Moratho wa ka wa mošemane o robala bošego.

Nna ke tsoga e sa le ka pela ka lebaka la go re ke sekgwari!

1

Ke nna ke bulago mafasetere gore letšatši le tsene.

2

"O naletšana ya ka ya mesong," Mma a realo.

3

Ke hlapa letšatši le lengwe le le lengwe, ga ke hloke thušo.

4

Ga ke kgathale gore meetse a a tonya goba ke hlapa ka sesepe se se talalerata sa go hlatswa diaparo.

5

Mma o a nkgopotša, "O se ke wa lebala meno a gago."

Ke fetola ka go re, "Aowa, esego nna!"

6

Ka morago ga go hlapa, ke dumediša Rakgolo le Rakgadi.

Ke ba lakaletša letšatši le le botse.

7

Morago ga moo ke a apara.

"Ke godile bjale Mma," ka realo.

8

Ke kgona go konopela dikonopo tša ka le go bofa marala a dieta tša ka.

9

Ke netefatša gore moratho wa ka o tseba ditaba ka moka tša sekolong.

10

Ka phapošing ya borutelo, ke laetša bokgoni bja ka ka ditsela ka moka.

11

Ke dira tše ka moka tše di botse letšatši le lengwe le le lengwe.

Efela seo ke se ratago go feta tšohle ke go bapala, ka bapala, ka bapala le bagwera!

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Maleka ke sekgwari!
Author - Michael Oguttu
Translation - Dikeledi Queen Shai
Illustration - Vusi Malindi
Language - Sepedi
Level - First sentences