Ukubala izilwane
Clare Verbeek
Rob Owen

Indlovu eyodwa iya kophuza.

1

Izindlulamithi ezimbili ziya kophuza.

2

Izinyathi ezintathu namalanda amane.

Zonke ziya kophuza.

3

Izimpala ezinhlanu nezintibane eziyisithupha ziya kophuza.

4

Amadube ayisikhombisa aya kophuza.

5

Amaxoxo ayisishiyagalombili nezinhlanzi
eziyishiyagalolunye, zihlezi emanzini.

6

Kwafika ibhubesi elilodwa lizophuza.

Ubani osaba ibhubesi?

7

Indlovu eyodwa iphuza nebhubesi.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ukubala izilwane
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Translation - African Storybook, Clare Verbeek, Tessa Welch, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Illustration - Rob Owen
Language - isiZulu
Level - First sentences