U vhala phukha
Clare Verbeek
Rob Owen

Nḓou nthihi i khou ya u nwa maḓi.

1

Ṱhuḓa mbili dzi khou ya u nwa maḓi.

2

Ṋari tharu na zwiṋoni zwiṋa zwi khou ya u nwa maḓi.

3

Tsepe ṱhanu na nguluvheḓaka dza rathi dzi khou ya tivhani.

4

Mbiḓi dza sumbe dzi khou gidimela tivhani.

5

Zwiḓula zwa malo na khovhe dza ṱahe zwi khou tala maḓini.

6

Ndau nthihi ya mbo vhomba. I khou ṱoḓou nwa maḓi. Ndi nnyi a no ofha ndau?

7

Nḓou nthihi i khou nwa maḓi na ndau.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
U vhala phukha
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Translation - Ndivhuho Mutsila
Illustration - Rob Owen
Language - Tshivenḓa
Level - First words