Kuverenga mhuka
Clare Verbeek
Rob Owen

Nzou irikuenda kunonwa mvura.

1

Twiza mbiri dzirikunwa mvura.

2

Nyati nhatu neshiri ina dzirikuenda kunonwa mvura.

3

Mhara shanu ne nguruve nhanhatu dzirikuenda kunonwa mvura.

4

Mbizi nomwe dzirikumhanyira kumvura.

5

Matatya matsere nehove pfumbamwe arikutuhwina mumvura.

6

Shumba inodzvova. Inodawo kunwa. Ndiani anotya shumba?

7

Nzou irikunwa mvura pamwechete neshumba.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Kuverenga mhuka
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Translation - Ephraim Mhlanga
Illustration - Rob Owen
Language - ChiShona
Level - First words