Omusaani omuleeyi po
Cornelius Wambi Gulere
Catherine Groenewald

Eembako yewee yaatitiya khuutuma.

1

Lulwiiki lweewe lulwiimbi luukali.

2

Siitanda sieewe siaaba sisiimbi.

3

Eendika yeewe yoosi yaaba enyiimbi po.

4

Omusaani yuuno kaaba omuleeyi po!

5

Kachoonga kuumwini kumuleeyi kwe eembako.

6

Kang'oona lulwiiki luuleeyi.

7

Kang'oona siitanda siileeyi luukali.

8

Kaakula eendika endeeyi khutuuma.

9

Keekhaalanga khuundebe endeeyi po.

Kaliichanga nende ewuuma endeeyi.

10

Kauuya kacha khuumenya mukusiiru.

Amenya kimiika kimikali khutuuma.

11
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Omusaani omuleeyi po
Author - Cornelius Wambi Gulere
Translation - Raphael Wanyonyi
Illustration - Catherine Groenewald
Language - Lubukusu
Level - First words