Abaana abaatondebwa munvumbo
Southern African Folktale
Wiehan de Jager

Eira waliiwo amaka amasanhufu.

1

Abaana bano nga tibalwanagana. Bayambanga abazaire baibwe ghaka ni munimiro.

2

Aye nga tibaikirizibwa kuja kumpi na muliro.

3

Baakolanga emirimo gyaibwe gyona gyona bwire.

4

Kubanga baali batondebwa nvumbo!

5

Aye omulenzi owundi yayendanga inho oja mukasana.

6

Lwali lulala obwetaavu bwaba bubitirivu. Muganda ghe ni mwanina baamulabula.

7

Aye bagayaala! Yasamukiira mu kasana.

8

Abaana be nvumbo baalira okubona muganda gheibwe nga asaamuuka.

9

Aye bakola pulaani. Bawumba ebisigalira bye envumbo esaamwike bakolamu ekinhoni.

10

Baatwala muganda ghaibwe mu kinhonhi ghaigulu ku lusozi.

11

Era endhuba bweyavaayo, yaguluka nga bwayembera mu butangaavu bwe enco.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Abaana abaatondebwa munvumbo
Author - Southern African Folktale
Translation - Kyambogo University, Siniini Bataamye
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Lusoga
Level - First sentences