Okucaalira dhaadha omukazi
Violet Otieno
Catherine Groenewald

Odango ni Apiyo baalindirira ekiwuumulo.

1

Kyali kiseera kya kucaalira dhaadha omukazi.

2

Baavuga baabita ku nsozi, ensolo enkambwe ni amasamba.

3

Oluvainhuma, Odaongo ni Apiyo baalambaala.

4

Baayagaana dhaadha ghaibwe ghansi gh'omuti.

5

Dhaadha yakina era yaaemba. N'abaana baamuyambaku.

6

Dhaadha yaabagha enkabi mu bughangwa.

7

Odonga ni Apiyo baazaanhisa ebinhonhi n'ebiwoiwolo.

8

Baaniina emiti.
Baazaanhira mu maadhi ag'enhandha.

9

Baakoowa.
Baalambaala nga bakaali kulya kyaigulo.

10

Baayambaku dhaadha.
Okusolooza amagi n'okwagha eiva.

11

Dhaadha yayegeresa Odongo ni Apiyo okufumba emere ey'endhawulo.

12

Odongo yaja okwaya ente.
Dhaalya enimiro ya muliraanwa ghaibwe.

13

Baaja ki mudaala gwa dhaadha ghaibwe mu kiya.

14

Eigulo, baayambaku dhaadha ghaibwe okubala empiiya.

15

Amangu einho, ekiwuumulo kyaghaaku.
Dhaadha yaabasibira emere.

16

Abaana tibayenda kuvaagho.
"Dhaadha, tuje tutyo."

17

Odongo ni Apiyo baamugwa mu kifuba.
"Weeraba, dhaadha," Bwebaakoba.

18

Kiki ekisinga, bulamu bwa mukyalo oba bwa mukibuga?

19
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Okucaalira dhaadha omukazi
Author - Violet Otieno
Translation - Abdul Maged Mbago, Kyambogo University
Illustration - Catherine Groenewald
Language - Lusoga
Level - First words