Oli kukola ki?
Nina Orange
Marion Drew

Ndi kwemba.

1

Ndi kukuba jambo.

2

Ndi kukuba mu ngalo.

3

Ali kwandhuluza mikono.

4

Ali kweta muntu.

5

Ndi kwiramu.

6

Ali kuwulirisa.

7

Oli kukola ki?

8

Ndi kuwuga.

9

Ndi kutuuma muguwa.

10
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Oli kukola ki?
Author - Nina Orange
Translation - Joseph Mukwaya, Kyambogo University
Illustration - Marion Drew, Wiehan de Jager
Language - Lusoga
Level - First words