Zamab ge a kai
Michael Oguttu
Vusi Malindi

Ti ǃgâsarob ge kaixuse ra ǁom.

Xawe ta ge tita furuse ra ǂkhai, kai ta xuiao.

1

Ti ta ge soresa ra ǃnareta.

2

Ti îs ge ra mî, ti ta ge koma ǁîs di ǁgoaǀamirota, ti.

3

Hoa ǁgoade ta ra aitsama ǁāsen, hui-e ta ǂhâba tama hâ.

4

ǃKhaiǁgam hâ, ǂhoa sē hân ge ǁaes tsîna ta hî tama xūna.

5

"Xawe ǁgûde tâ ǀuru," tis ra mamasa ǂâiǂâi ǃnâ te.

O ta ra ǃeream si: "Tātsē, tita ose!" timi.

6

ǁAsen toa ta kara, o ta ge ti ǁnaob tsî mâǂkhams hâra ra tawede ǁnāxu.

ǃGâi tsēsa ra ǁkhoreba rase.

7

Sao rase ta ra ǂgaeǂgāsen.

"Tita ge nēsisa a kai ǀgôa," tita mamasa ra mîba.

8

Tita ge ti kunubede aitsama ra ǂganam tsî ti ǁharode aisama ra ǃgae.

9

Tita ge ra ti ǃgâsaroba ra ǂâiǂâiǃnâ, mâ ǁguiǂamdeb go skola māǂui.

10

ǃGūs ǃnâ ra mâhe ǁguiǂamde ta ra dīǀoaǀoa.

11

Nē ǃgâi xūn hoana ta ge tsekorobe ra dī.

Xawe ta ge hoan ǂamai ǀhurusa a ǀnam.

12
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Zamab ge a kai
Author - Michael Oguttu
Translation - Mattheus Goraseb
Illustration - Vusi Malindi
Language - Khoekhoegowab
Level - First sentences