Xamarina ǃgôas
Clare Verbeek
Rob Owen

ǀGui ǂkhoab ge ǁgama garu.

1

ǀGam ǃgaroǃnai kha ge ǁgama garu.

2

ǃNona ǃgarogomagu tsî haka anin on ge ǁgama garu.

3

Koro ǃkhaupirin tsî ǃnani dirigu on ge ǁgama garu.

4

Hû ǃgoren ge ǁgama garu.

5

ǁKhaisa ǁgôadi tsî khoese ǁaun on ra tsâ.

6

ǁGâ ra xammi on ra ā ǂgao. Hame nē xamma ra ǃao.

7

ǀGui ǂkhoab ge xammi ǀkha ra ǀhûbe ā.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Xamarina ǃgôas
Author - Clare Verbeek, Thembani Dladla, Zanele Buthelezi
Translation - Mattheus Goraseb
Illustration - Rob Owen
Language - Khoekhoegowab
Level - First words