Palo ya diphologolo
Zanele Buthelezi
Rob Owen

Tlou e lengwe e ya go nwa metsi.

1

Dithutlwa tse pedi di ya go nwa metsi.

2

Dinare tse tharo le dinonyane di le nne le tsone di ya go nwa metsi.

3

Dikgama tse tlhano le dikolobe tsa naga di a kwa nokeng

4

Dipitse tsa naga di supa di tabogetse kwa nokeng

5

Digogwane di le 8 le ditlhapi di le 9 di a thuma.

6

Tau e a duma. Le yone e batla go nwa metsi. O tsabang tau ke mang?

7

Tlou e lengwe e nwa metsi le tau.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Palo ya diphologolo
Author - Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Translation - Batsile Lelliott
Illustration - Rob Owen
Language - Setswana
Level - First words