Dabbobin Daji Cikin Alƙaluman Ƙidaya
Zanele Buthelezi
Rob Owen

Giwa guda ɗaya ta nufi wajen shan ruwa.

1

Raƙuman dawa guda biyu, suna tafiya shan ruwa bakin tafki.

2

Bakane guda uku da tsuntsaye huɗu su ma suna tafiya shan ruwa.

3

Barewa biyar da wasu Gwankaye guda shida na tafiya tafki shan ruwa.

4

Jakunan daji guda bakwai na gudu zuwa tafki don shan ruwa.

5

Kwaɗi guda takwas da kifaye tara na yin ninƙaya a cikin tafki.

6

Wani zaki ya yi gurnani. Shi ma yana son shan ruwa. Waye ba ya tsoron zaki?

7

Wata giwa bata jin tsoron zaki domin tana shan ruwa tare da zakin.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Dabbobin Daji Cikin Alƙaluman Ƙidaya
Author - Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Translation - SANI MASAMA GARBA
Illustration - Rob Owen
Language - Hausa (Nigeria)
Level - First words