Ndzi rhandza ku hlaya
Letta Machoga
Wiehan de Jager

Ndzi rhandza ku hlaya.

1

Xana ndzi nga hlayela mani?

2

Tati wa mina u etlele.

3

Xana ndzi nga hlayela mani?

4

Mhani na kokwana wa mina wa xisasti va le ku gingirikeni.

5

Xana ndzi nga hlayela mani?

6

Bava na kokwana wa mina wa xinuna va le ku gingirikeni.

7

Xana ndzi nga hlayela mani?

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ndzi rhandza ku hlaya
Author - Letta Machoga
Translation - Mkomati John Mongwe
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Xitsonga
Level - First words