Mupumuno Abankaaka
Violet Otieno
Catherine Groenewald

Odongo alimwi a Apiyo bakalikukkala mudolopo antoomwe abausyi. Mbokuli bakalizi kuti beelede kuya kuli bankaakanyina bakakkala kabalaangila mupumuno kuti usike. Bankaakanyina bakalikukkala biyo munsi-munsi acizyiba cipati kapati mwalo oomo mobazela inswi.

1

Odongo alimwi Apiyo bakalikkomene nkaambo caakali ciindi camupumuno cakuunkakuli bankkanyina alimwi. Buzuba bwakweenda kabutanasika, bakalongela zibbudu zyabo alimwi akukkala kabalibambilide kunyamuka kuya kumunzi buzuba butobela. Kwiina nibakoona akoona kabaile kwaambaula masiku oonse zijatikizya mupumuno wabo.

2

Mafumo-fumo buzuba bwakatobela, bakalubweza lweendo lwabo. Bakaunka amootokala wabausyi. Bakainda mukati mumalundu alimwi amyuunda mipati mobalima zisyango mbuli tii. Bakalikubala myootokala kumwi kabaimba akwiimba.

3

Nikwakainda kaindi kasyoonto, bana bakakatala aakoona.

4

Bausyi baakamubusya Udongo alimwi a Apiyo nibakasika kumunzi. Bakabajana bankaakanyina ba Nyar-Kanyada kabalyookezya amuseme mujungusi acisamu. Izina eeli Nyar-Kanyada mumulaka wa Luo caamba kuti 'Musimbi mwana abantu baku Kanyada'. Wakali mucembele uulimvwide alimwi mubotu.

5

Nyar-kanyada wakabatambula beenzu bakwe mung'anda yakwe alimwi kwakaba kuzyana akwiimba mukati mung'anda. Bazyikula bakwe bakalimvwa kubotelwa kubweza ciindi cakubapa zipengo zyibakabaletela kuzwa kudolopo. "Kusaanguna amujule cipego cangu," wakaamba Odongo. "Peepe, musaangune cangu azyina," wakanjila Apiyo.

6

Bankaakanyina nibakamanizya kujula zyipego zyabo, bakabaleleka bazyikulu babo mumulawo wabo.

7

Kumane waawo, Odongo alimwi a Apiyo bakaunka anze. Bakatalika kutandaanya nkoonkolekwa alimwi atuyuni.

8

Bakantanta muzisamu akufusa zyakufusa-fusa mucizyiba.

9

Nikwakasiya, bakajokela kung'anda kuya kulya camasiku. Kabataninga akumanizya kulya, bakatalika kumfukula!

10

Buzuba bwakatobela, bausyi bakabasiya bana kuli bankaakanyina ba Nyar-kanyada akujokela kudolopo.

11

Odongo alimwi a Apiyo bakabagwasya bankaakanyina milimo yamung'anda. Bakateka meenda akutebba nkuni. Bakali kubwezelela amayi aankuku alimwi akucela cisyu kuzwa mugaadeni.

12

Nyar-kanyada wakayiisya bazyikuli bakwe bwakujika nsima yalo iisunswa mumusiza. Wakabatondezya alimwi abwakujika mupunga uuligwa answi.

13

Bumwi buzuba kuseeni, Odongo wakabweza ng'ombe zyaba nkaakanyina akuzitola kukucela. Zyakanjila mumunda wabasimukobonyina. Mulimi ooyu wakamunyemana kapati Odongo. Wakalikalauka kuti ng'ombe azijate kuciba caakwe akaanmbo kakuti zyalya mumuunda wakwe.

14

Alimwi mubuzuba bumwi, bana bakaunka kumaaketi antoomwe a Nyar-kanyada. Bankaakanyina bakalijisi cintoolo mubakali kusambala leepu, chuka alimwi ansipa. Apiyo wakalikumvwa kabotu kwaambila bantu myuulo ya zyintu mucintoolo nkabela. Odongo walo wakalikubikka mumapulasitiki zyintu zibakalikuula bantu.

15

Nibakakotoka inzuba nilyakabbila bakanywa chai tii antoomwe. Bakabagwasya bankaakanyina kubala mali ngubakabamba mubuzuba oobu.

16

Pele kabatana akuyeeyela, mazuba amupumuno akamana eelyo bana bakaajokelaa ku dolopo. Nyar-kanyada wakapa Odongo nkpomeki mpoonya Apiyo bakamupa nsweta. Bakababikkila cakulya munzila mulweendo lwabo.

17

Bausyi nibakaboola kuzi kubabweza, tiibakalikuyanda kujokela. Bana bakalomba bankaakanyina ba Nyar-kanyada kuti baunke ambabo kudolopo. Bakamwetula eelyo bakati, "Ndakomenesya kukkala mudolopo. Ndinikumulindila kuti mukaboole alimwi okuno kumunzi."

18

Odongo alimwi a Apiyo bakakumbata bankaakanyina akubalaya.

19

Nibakasika kucikolo, Odongo alimwi a Apiyo bakaambila beenzinyina buumi bwakumunzi. Bamwi bana bayeeya kuti buumi mudolopo mbubotu. Bamwi bayeeya kuti buumi muminzi mbubotu kwiinda mudolopo. Pele cibotelezya ncakuti toonse tulazumina kuti Odongo alimwi a Apiyo bakali aciindi cibotu antoomwe abankaakanyina!

20
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Mupumuno Abankaaka
Author - Violet Otieno
Translation - Vision Milimo
Illustration - Catherine Groenewald
Language - ChiTonga
Level - Longer paragraphs