Ndi funa u vhala
Letta Machoga
Wiehan de Jager

Ndi a funa u vhala.

1

Ndi nga vhalela nnyi?

2

Khaladzi anga o eḓela.

3

Ndi nga vhalela nnyi?

4

Mme na Makhulu wanga vha kho shuma.

5

Ndi nga vhalela nnyi?

6

Khotsi na makhulu vha mukalaha vha khou shuma.

7

Ndi nga vhalela nnyi Ndi nga vhalela nṋe mune.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ndi funa u vhala
Author - Letta Machoga
Translation - Maphaha Nelson
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Tshivenḓa
Level - First words