Asɔbɔaya Be Ke Karga
Zanele Buthelezi
Rob Owen

Jobote koŋnule e naa yɔ nɛ ku ya nuu nchu.

1

Ajirafu anyɔ e naa yɔ nɛ a ya nuu nchu.

2

Kupuntona asa nɛ mbuibi ana bee yɔ nɛ a ya nuu nchu.

3

Achɔŋ anu nɛ aligbi she bee nite ayɔ nchu na sɛ.

4

A zebra ashunu bee shile a yɔ nchu na a sɛ.

5

A tangbaga aburwa nɛ a kɔrtɔ akpanɔ bee laŋ nchu na to.

6

Buluŋ keŋwule ponte. Ku maalɛ gba bee sha nchu na nɛ ku nu. Wanɛ e naa ŋana buluŋ?

7

Jobote koŋwule nɛ buluŋ e naa nu nchu na.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Asɔbɔaya Be Ke Karga
Author - Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Translation - Joseph Kipo Ahiah (OLE Ghana)
Illustration - Rob Owen
Language - Gonja
Level - First words