Donne Sɔrebo
Zanele Buthelezi
Rob Owen

Wɔɔ-yeni gara la ka o nyu kõɔ.

1

Nyoome ayi gara la ka a nyu kõɔ.

2

Mɔnii ata ane nuuli anaare meŋ gara la ka a nyu kõɔ.

3

Mɔbaare anuu ane mɔdorri ayoɔbo meŋ gara la ka a nyu kõɔ.

4

Mɔwie ayɔpõi zoro gara la ka a te nyu kõɔ.

5

Pɔnteɛ anii ane zomɔ awae duuro la kõɔ.

6

Gbegni-yeni tannɛɛ la. O neŋ boɔrɔ la ka o nyu kõɔ. Aŋ la zoro a gbegni dabeɛ.

7

Wɔɔ-yeni ane a gbegni la laŋ nyuuro a kõɔ.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Donne Sɔrebo
Author - Zanele Buthelezi, Thembani Dladla, Clare Verbeek
Translation - Gilbieri Jonathan (OLE Ghana)
Illustration - Rob Owen
Language - Dagaare
Level - First words