Ibhayisekile kaNamukuru
Munanga ASb teachers
Wiehan de Jager

UNamukuru nomntakwabo balungele ukuya esikolweni.

1

UNamukuru uthwala umntakwabo kwibhayisekile yakhe.

2

Abahlobo babo bayababulisa endleleni eya esikolweni.

3

Ngeli lixa beseklasini, inkawu iyafika ngaphandle. Inkawu imka nebhayisekile kaNamukuru!

4

Abantwana baleqa inkawu.

5

Inkawu ishiya ibhayisekile phantsi komthi.

6

Inkawu idadela kwisiqithi esiphakathi kwichibi. Ikhwela phezulu emthini.

7

Inkawu iyabulisa iphephezelisa isandla! Abantwana nabo bayabulisa bephephezilisa izandla. UNamukuru uyifumene ibhayisekile yakhe kwakhona.

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ibhayisekile kaNamukuru
Author - Munanga ASb teachers
Translation - Kholeka Mabeta
Illustration - Wiehan de Jager
Language - isiXhosa
Level - First sentences