Kumnandzi kufundza
Letta Machoga
Wiehan de Jager

Kumnandzi kufundza bangani. Ngesikhatsi sekuphumula ngitsandza kufundza. Njalo nangicedza kwenta umsebenti wasekhaya ngiyafundza. Ngubani lonjengami na? Ngiyakutsandza kufundza. Ngifisa ngatsi ngingafundza. Ngifundze ngingayekeli. Ngubani lofisa ngimfundzele? Maye kumnandzi kufundza bo!

1

Angihambe ngiye ekamelweni. Ngiyetsemba Thobeka utawutfokota. Thobeka, ngiyakutsandza kufundza. Ngifisa kukufundzela. Ungahlupheki wena, mine ngitakufundzela. Ungatsandza kungilalela Thobeka? Kusho Simphiwe ngekutimisela. Hawu! Thobeka ulele.

2

"Hawu Thobeka ulele, awungiva?" bengitimisele kukufundzela. Ngempela Thobeka ulele. Angeke ayive indzaba lengitamfundzela yona. Maye kumnandzi kufundza. Kepha kuyajabhisa kufundza wedvwa. Ngubani kodvwa lengitamfundzela?

3

Ngiyakutsandza kufundza tindzaba. Kepha angimtfoli lotangilalela. Kumnandzi kufundza. Mine ngiyakutsandza kufundza. Angiye ngasekhishini, mhlawumbe kukhona latangilalela. Ngilangatelela kufundza. Kepha ngubani lengitamfundzela?

4

Ngate ngabatfola lengitabafundzela. Nangu make nadzadzewetfu bayapheka. Kuhle kutsi ngibafundzele uma bapheka. Ngicela kunifundzela indzaba. "Cha Simphiwe siyapheka. Angeke sikwati kulalela indzaba yakho." Ngate ngatfola kujabha lokukhulu. Umoya wami uphatseke kabi. Akekho lofuna ngimfundzele. Kepha mine ngiyakutsandza kufundza.

5

Endlini ngehlulekile. Akekho lofuna ngimfundzele. Thobekile ulele angeke ngikwati kumfundzela. Make nadzadzewetfu bayapheka. Batsi angeke bakwati kungilalela. Akekho lofuna kungilalela. Kepha mine ngiva bumnandzi bekufundza. Kumnandzi kufundza. Ngitawuze ngimtfole lengitamfundzela. Ngiyakutsandza kufundza.

6

Nangu babe namalume. Ngiyetsemba batatinika litfuba lekungilalela. "Babe namalume, ngicela kunifundzela." "Cha Simphiwe, senta umsebenti lomkhulu lapha. Angeke sikwati kulalela indzaba yakho." Baphendvula kanye kanye. Ngate ngatfola kujabha lokukhulu. Kepha mine ngiyakutsandza kufundza.

7

Pho yini lengingayenta? Ngimi lengitsandza kufundza.

8

Bantfu abafuni kungilalela. Bantfu abafuni ngibafundzele. Kuncono ngitihlalele ngitifundzele. Angitifundzele ngedvwa. Angitivele bumnandzi bekufundza. Kwaze kwaba mnandzi kufundza. Akekho longiphazamisako. Ngifundza ngekuvisisa. Ngitivela bumnandzi bekutifundzela. Yaze yaba mnandzi lendzaba. "Maye kumnandzi kufundza bangani. Nawe tifundzele."

9
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Kumnandzi kufundza
Author - Letta Machoga
Adaptation - Busile Ndhlovu
Illustration - Wiehan de Jager
Language - Siswati
Level - First paragraphs