Kungani Imvubu Ingena Tinwele
Basilio Gimo
Carol Liddiment

Ngalelinye lilanga Logwaja beka hamba ngale eceleni kwemfula.

1

Nemvubu beyikhona nayo, beyitihambela nje itiyalukela, idlana netjani lobuluhlata lobumnandzi.

2

Imvubu ayizange ibone kwekutsi logwaja ukhona naye, ngeliphutsa imvubu yanyatsela linyawo lalogwaja. Logwaja wamemeta watsi, "Wena Mvubu! Awuboni kwekutsi uyangenyatsela?"

3

Yaticolisela iMvubu. "Ngiyacolisa mngani wami. Angizange ngikubone. Ngicela ungicolele!" Logwaja akalalelanga watsetsisa iMvubu, "Wente ngemabomu! Ngaleliye lilanga utowubona! Utakubhadalela lokwentile."

4

Wasuka Logwaja wafuna umlilo wawutfola watsi, "Hamba uyoshisa Mvubu uma aphuma kuyodla tjani. Unginyatselile!" Umlilo waphendvula watsi, "Akunakinga Logwaja mgani wami. Ngitokwenta njalo."

5

Kwatsi ngelikadze, Mvubu bekadla tjani kudze lena emfuleni "bhu" umlilo wavutsa waba lilangabi, lilangabi lashisa tinwele temvubu.

6

Imvubu yacala yakhala yagijimela emantini. IMvubu yachubeka yakhala, "Tinwele tami tishiswe ngumlilo! Tonkhe, tinwele tami tonkhe tihambile! Tinwele tami letinhle!"

7

Yingako imvubu ingahambeli kudze nemanti, kungenca yekwesabela kushiswa ngumlilo. Logwaja wajabula makabona imvubu isha, atsi, "Ngimtfolile."

8
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Kungani Imvubu Ingena Tinwele
Author - Basilio Gimo, David Ker
Translation - Trust Magagula, Mighty Mhlanga
Illustration - Carol Liddiment
Language - Siswati
Level - First paragraphs