Akilakin Ata Egolitoe Esukul
Violet Otieno
Catherine Groenewald

Alomito Odongo, Apiyo ka apakech lotaun loapolon. Edarito kechi ng'irwa lu egolere esukul. Meere kotere akigol tu esukul, nakaneni asakete akilakin atakech. Alomit atakech nadakar na ayei lokwaas anam ni echemiere ng'ikolia.

1

Eburakinit Odongo ka Apiyo akigol esukul kotere arai ng'irwa ng'ulu lukilakinet atakech nabo. Atabong nalosiet, apotu kechi kiwakis ng'iboro nabusekia dio tosuko kotere alosit nakooyen ng'ina. Nyepero kechi, kiyana kidiama alosit kiiya kiwala.

2

Ataparachu keng, torotokis nadakar ka atakech edokito amotoka naka apakech. Kitoro kiding ng'imoru, ng'itiang ka emanikor lo emejen. Kimara ng'amotokae toeos.

3

Ani enang'i apak ache, tobur kechi sodi tojotooros.

4

Adoliet nadakar, sodi apakech kitokienyu Odongo ka Apiyo. Torukaut kechi, Nyar-Kanyada, atakech iyang'arit anakapet alotorube ekitoe. Arai Nyar-Kanyada ang'atela anajaluoi, "Nakookeng ang'itung'a akwap be Kanyada." Arai ng'esi aberu nakagogong'on kibus dae.

5

Kipeyou Nyar-Kanyada kechi kai dio kidong'ak alotooma akai elakara. Alakara ng'itatae ng'ulu ainunito atakech ng'iboro lu etaun. "Tang'aa nakang mono," tolimu Odongo. "Mam! Nakang eking'aren!" Tatachu Apiyo.

6

Arumoret ang'aar ng'iboro, abu Nyar-Kanyada topia ng'itatae keng.

7

Sodi topudosi Odongo ka Apiyo kalapatan. Tolomasi akireng'it ng'abeerei ka ng'ikieny.

8

Todoka ng'ikito, kipakanakinos ng'akipi anam.

9

Na aribokinia, tobong'osi nawi asakar akimuj naka ebong. Ering'a nyerumoro akimuj kilurakinos!

10

Akwaar nache tobong'o apakech lotaun kimiek kechi ka atakech Nyar-Kanyada.

11

Eng'arakinito Odongo ka Apiyo atakech etich lo awi. Aokete ng'akipi ka akikeyen ng'akito. Achunete ng'abeyei ang'ikukui ka akiger ng'akuui alomana.

12

Abu Nyar-kanyada kitatam ng'itatae keng akipore atap ka akinyam ka ng'apoko. Kidodik akipore emuchele ka ekolia lo epeitoe.

13

Ataparachu apei, totwar Odongo ng'atuk naka atakeng lonyia. Apotu ng'atuk tolomasi mana ekudunyet. Abu ilope amana tong'oik Odongo. Kitubul ng'esi tama awounia ng'atuk na anyamete amana keng. Anyoun akwaar ng'ina, abu edia ng'olo tochoik ng'atuk nyeyaut ng'ichan nabo.

14

Ache kwaar, kirukosi ng'ide ka Nyar-Kanyada lomaket. Ayakar ng'esi epem lo agialanaria ng'akuui, esukari ka esabuni. Ajoikinit Apiyo alimonokin ng'ikagialak ng'aropiyae ang'iboro. Aeni Odongo ng'iboro lu egieli ekagialan.

15

Atabong ng'ina, tamata kechi echai kaapei. King'arakis atakech akimarun ng'aropiyae.

16

Ering'a kona, tasalut ng'irwa lukiyang'aret anawi. Achamakina ng'ide ebong'ete lotaun. Naki Nyar-Kanyada Odongo apukot, Apiyo eworu lo akatorot. Toen akimuj kech nakodat.

17

Na abong'unio apakech arikor kechi, awounito ng'ide alosit. Kimaimaa ng'ide Nyar-Kanyada kirukosi ka kechi lotaun. Tamaisam ng'esi tama, "Amojong'it ayong. Kedarouni ayong eesi ibong'unete nadakar kang nabo."

18

Tonuakis Odongo ka Apiyo atakech lokojokon dio torotokis.

19

Abong'oret Odongo ka Apiyo losukul, kisisakis ng'ipaalon ng'akiro adakar ka atakech. Atamito ng'ide ng'iche ajokis akiboi alotaun,  atamito luche nabo atamar ejok akiboi anadakarin. Kang'una kadaang, achamunito atamar erai atakech kata Odongo ka Apiyo ituan ni ajokon!

20
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Akilakin Ata Egolitoe Esukul
Author - Violet Otieno
Translation - Simon Ipoo
Illustration - Catherine Groenewald
Language - Ng’aturkana
Level - First paragraphs