Ayawa Kakaye
Ursula Nafula
Catherine Groenewald

Jurwu kakaye jauro shawa. Curonjun argǝm-a ngawuɍi-a doya-a kada. Ngalwonjadǝ ayawa. Kakadǝ diwuwanju ngǝwu yaye, asǝrnin wumaa sǝrawo. Ngǝwuro fanjuro bowosǝgǝna. Asǝrnju kada wulsǝgǝna. Amma awo fal gǝrasiyi. Na ayawanju cǝbbafidǝa.

1

Yim laa jowo kura kajǝmba kausun fuwu fado kakayen gǝnagada kirukko. Tiro awi faida jowo adiye yekkiya, wuro jowoni sawowuye yeno. Gǝre jowodǝyen kalu ayawaye tǝrǝm sa sanin kaka sǝsǝwarji. Ndororo kakaa kiworǝkko: "Awi faida kalu ayawaye aniye wo? Awo jaawuro sinadǝ: "Kaluwani ayawaye sawowuye." yeno."

2

Kaka-a kareyanju-a (Kalu ayawaye, jowo kura kajǝmba, ayawa) rumia, ajammǝmi. Kaka wawo laa moworo yaniyero sinodo. "Kaka awo dimidǝa marne kolle rukke." Feroma awo wullǝkkǝna de. Kakaye bare garda dimmi yenniya, ngǝrǝmbaro leyekko.

3

Walgekkǝniya, kaka deyan napkada amma jowo-a ayawa-a nga bawo. "Kaka nda jowo-a kalu ayawa-a ayawa-a kareya gade-a?" Asǝrrammiro yadǝkkǝna yeno. Karwuni nga kuttu.

4

Ngawo kawu yindiyen, kaka ngimnjuro sunode kanju njuttuwuyedǝa wukkudǝkko yeno. Cinnadǝa kayekkǝniya kala ayawa bafǝna kamseyen. Dawu ngimbedǝn jowo kakaye kura sawowuyedǝ gǝnagada. Cidiya borwo dina laayen. Lennǝkke kala ajappa adǝa fanngekko.

5

Kaka yilje bowosenniya, njǝrakkekko. Awi dimi kanidǝa sukkude duwan. Jǝkkǝkke kanjudǝa kikkadǝkko. Awi mǝmǝsmidǝ cǝne siworo. Koronjudǝ asǝrramnjudǝa nokkǝna gairo fanji.

6

Wayenniya, sa kaka yaniyero kadinniya, jǝkkǝkke ayawadǝa roroanjuro leyekko. Ayawa kada basafǝna nayeyekko. Fal ngokke kalwunin gǝrayekko. Jowodǝa jakkekkiya, duwan ngawo fadoyen lekke ayawadǝa gigǝrǝkko. Ayawa kǝji adǝ gaidǝa ngalte tambǝkkǝni.

7

Wayenniya, Kaka jurwun kǝɍijuwo cuttuluwi duwon, laskkǝkke ngimnjudǝro ayawa roro kǝrgaakko. Tandi samma basafǝna. Kanadi tiyere ayawa dewu ngoyekko. Hangallayen luwo dikki duwon kaka taɍian casarai fangekko. Sadǝn ayawani kalwun gǝrakke fuwunjuyen koyekko.

8

Wayenniya, kasuwu. Kaka sǝwa lǝp kǝnǝmmin ciyen. Kulum doya-a ayawa-a kasuwuro ladoro cadi. Yimdǝ duwan fanjuro lekkǝni. Amma yimbin kunden yaye sai sǝdaiya.

9

Sa laa kajiri, yani-a bawani-a kaka-a bowonsera. Bowodudǝye curonju nokkǝna. Bune yimdiyedǝ, kǝnǝmbo boyekkiya, adǝ fuwun kare wunduyema ndallǝkkiwawo yekko. Yim adǝ tiyini ngar fanjǝna.

10
You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute in the following way:
Ayawa Kakaye
Author - Ursula Nafula
Translation - Plan Niger - Projet NECS - Usaid
Illustration - Catherine Groenewald
Language - Kanuri
Level - Longer paragraphs